fr
de
en
pl
Gość Anonimowy
Strona główna
 
Partnerzy
Przegląd obserwacji
  Obserwacje
    - 
Ostatnie 2 dni
    - 
Ostatnie 5 dni
     Rozmieszczenie
       - 
turkawka 2024
       - 
rybitwa białoczelna 2024
       - 
zaroślówka 2024
       - 
trzmielojad 2024
       - 
hełmiatka 2024
       - 
pliszka górska 2024
       - 
muchołówka mała 2024
       - 
dziwonia 2024
       - 
bączek 2024
 - 
Galeria zdjęć i dźwięków
Informacje
 - 
Aktualności
 - 
Gatunki automatycznie ukrywane
 - 
Regulamin ornitho.pl
  Porady
    - 
Aplikacja NaturaList
    - 
Kryteria lęgowości
    - 
Pełne listy
  Pomoc
    - 
Jak korzystać z ornitho.pl?
    - 
Objaśnienia symboli i skrótów
    - 
FAQ
  Statystyki
Atlas i monitoring
 - 
Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych
 - 
Mapa obecności gatunków
 - 
Podsumowania lokalne
Projekty i porady
  Mewy w Polsce
     Rozpoznawanie
       - 
Hybrydy mewy czarnogłowej i śmieszki
     Występowanie
       - 
Mewa białogłowa
       - 
Mewa srebrzysta
       - 
Mewa romańska
       - 
Mewa żółtonoga
       - 
Śmieszka
       - 
Mewa czarnogłowa
       - 
Mewa siwa
     Gniazdowanie w miastach
       - 
Opis projektu i dane
       - 
Gatunki
  Regiony ornitologiczne
    - 
Podlasie
    - 
Kujawy
 
Zasady weryfikacji
Formularz rejestracji
Obowiązkowo podajemy: nazwisko, imię, rok urodzenia, województwo i gminę oraz adres e-mail. Pola adresowe możemy wypełnić dowolnym znakiem (np. "-"). Nie trzeba podawać danych adresowych. Po wypełnieniu formularza na podany adres e-mail przyjdzie wiadomość z hasłem (można je potem zmienić w "Moje konto" -> "E-mail i hasło").
Dane osobowe :
* Rok urodzenia
Mieszkam na obszarze działania portalu :
Adres (miejscowość lub miejscowość i ulica)
Nr domu i mieszkania
Kod pocztowy
* Województwo
* Gmina
* E-mail (login) [UWAGA: maile z Yahoo nie działają]
* Potwierdź swój adres e-mail
* Twój język
Nr telefonu
O mnie
Twoje zdjęcie w JPEG (min. 120px, max. 100Kb)
Personalizacja strony :
Uporządkowanie gatunków
Warunki :
Regulamin ornitho.pl

I. Definicje

 1. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w skrócie OTOP – założona w 1991 r. organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których żyją. Siedziba OTOP mieści się w Markach pod adresem: ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki, biuro@otop.org.pl.
 2. Portal ornitho.pl dalej zwany również Portalem – platforma internetowa do wymiany informacji o obserwacjach ptaków na terenie Polski, udostępniona w domenie www.ornitho.pl, prowadzona przez OTOP, umożliwiająca Użytkownikom gromadzenie własnych obserwacji ptaków, ich zdjęć i nagrań głosów.
 3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.
 4. Administrator – osoba zarządzająca Portalem.
 5. Partner ornitho.pl - organizacja lub instytucja partnerska wymieniona na podstronie "Nasi partnerzy"
 6. Regulamin – spis zasad określających korzystanie z Portalu ornitho.pl oraz zakres odpowiedzialności OTOP.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu ornitho.pl oraz zakres odpowiedzialności Użytkowników i OTOP.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. W przypadku pytań Użytkownika dotyczących deklaracji ochrony prywatności lub warunków korzystania z Portalu prosimy o kontakt z Biurem OTOP: biuro@otop.org.pl.

III. Współpraca Użytkownika z Portalem ornitho.pl

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu ornitho.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem z poszanowaniem praw własności intelektualnej.
 2. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, dodawane zdjęcia i pliki audio.
 3. Utworzenie konta i korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 4. Utworzenie konta jest możliwe po podaniu własnego imienia i nazwiska, roku urodzenia, adresu pocztowego i poprawnego adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na serwerze Portalu ornitho.pl w specjalnej strefie, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby zajmujące się administracją Portalu.
 5. Rejestrując konto Użytkownik oświadcza, że podane dane są prawdziwe i zgadza się na publikację swojego imienia i nazwiska przy wprowadzanych obserwacjach oraz na kontakt ze strony Administratora Portalu, np. w celu weryfikacji wprowadzonych obserwacji.
 6. OTOP nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych za pośrednictwem Portalu ornitho.pl danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na pisemne żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. OTOP może natomiast ujawniać ogólne zestawienia statystyczne dotyczące Użytkowników bez danych osobowych.
 7. Użytkownik może w każdej chwili weryfikować i modyfikować swoje dane osobowe, a także usunąć swoje konto bez podawania przyczyny. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail do Administratora. Po usunięciu konta wszystkie dane osobowe (adres pocztowy, adres e-mail, numery telefonów, rok urodzenia) zostaną usunięte. Wszystkie dane obserwacyjne, zdjęcia i pliki audio wprowadzone przez Użytkownika pozostaną na Portalu ornitho.pl. Mogą być używane zgodnie z niniejszym Regulaminem, bez dalszych ograniczeń.
 8. W przypadku naruszenia regulaminu, w szczególności w przypadku wprowadzania do Portalu nieprawdziwych informacji, Administrator może zdecydować o wykluczeniu Użytkownika z Portalu ornitho.pl. Powiadomienie o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem zostanie wysłane e-mailem. Użytkownik może wnieść sprzeciw w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o wykluczeniu, wówczas sprawa zostanie ponownie rozpatrzona przez Administratora. Jeżeli Użytkownik nie wnosi sprzeciwu dostęp do Portalu zostanie wyłączony po 30 dniach od wysłania powiadomienia o wykluczeniu. Po usunięciu konta Użytkownika wszystkie dane osobowe Użytkownika (adres pocztowy, adres e-mail, numery telefonów, rok urodzenia) zostaną usunięte. Wszystkie dane obserwacyjne, zdjęcia i pliki audio pozostaną na Portalu ornitho.pl. Mogą być używane zgodnie z niniejszym Regulaminem lub usunięte przez Administratora zgodnie z niniejszym Regulaminem, bez dalszych ograniczeń.

IV. Obserwacje ptaków, zdjęcia i pliki audio

 1. Portal ornitho.pl służy do wymiany informacji i gromadzenia danych dotyczących obserwacji wszystkich gatunków ptaków stwierdzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dane wprowadzone przez Użytkownika pozostają jego własnością. Administrator oraz osoby wyznaczone przez niego mogą jednak weryfikować i uzupełniać wprowadzone dane, po uprzednim kontakcie z Użytkownikiem. Dane w trakcie weryfikacji oraz te, które zostały w jej trakcie odrzucone mogą być oznaczone odpowiednim symbolem (patrz Objaśnienia znaków w Portalu) lub usunięte z Portalu.
 3. Użytkownik udostępniający na stronach Portalu obserwacje, zdjęcia i pliki audio, co do których prawa autorskie przysługują mu jako twórcy, udziela OTOP oraz Partnerom ornitho.pl niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści w celu prowadzania statutowej działalności.
 4. Użytkownik udostępniający na stronach Portalu obserwacje, zdjęcia czy pliki audio, co do których prawa autorskie przysługują innym osobom, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od nich zgody na ich rozpowszechnianie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu obserwacji, zdjęć czy plików audio bez zgody osób posiadających prawa autorskie.

V. Prawa autorskie

 1. Portal ornitho.pl zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i materiały multimedialne.
 2. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, OTOP udostępnia na stronach Portalu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów.
 3. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone.
 4. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektroniczne danych wprowadzonych przez innych Użytkowników oraz jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części, bez uprzedniej pisemnej zgody OTOP poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

VI. Odpowiedzialność OTOP

 1. OTOP nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkownika.
 2. OTOP nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprostają oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 3. OTOP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
 4. OTOP nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

VII. Postanowienia końcowe

 1. OTOP zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Portalu.
Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2024